مقالات و پایان نامه ها

b (1931)

دانشکده مديريت شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي نگارش: علي رامز استاد راهنما: دکتر محمد حقيقي استاد مشاور: دکتر محمود فيروزيان پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1932)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي ارائه مدل رياضي براي تخصيص فضاي قفسه کالا در محيط فازي اساتيد راهنما : دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1933)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه دانشکده فني و مهندسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (Sc..M) رشته: مهندسي عمران گرايش: سازه عنوان بررسي عملكرد و رفتار قابهاي بتن آرمه با جداسازهاي لرزه‌اي استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1934)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: بررسي عوامل کليدي موثر بر موفقيت توسعه محصولات جديد (مورد مطالعه شرکت هاي فرش آران و بيدگل) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1935)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc گرايش :صنايع-صنايع موضوع : ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2516)

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري دانشگاه علم وهنر وابسته به جهاد دانشگاهي پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده (علم و هنر) گروه (پژوهش هنر) عنوان: بررسي تغييرات سبکي در طراحي پوستر فيلم سينمايي ايران در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2512)

دانشكده مهندسي كامپيوتر مدلي مبتني بر نگاشت بيتي و تابع دستور جهت كنترل دسترسي در بانک اطلاعات XML پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي كامپيوتر گرايش نرم‌افزار وحيد علينقي‌زاده استاد راهنما: دكتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2502)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش تکنولوژي مواد غذايي عنوان بررسي تيمارهاي نوع روغن و هيدروکلوئيد بر کاهش جذب روغن در سيب زميني طي فرايند سرخ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2513)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده علوم پايه،گروه زيست شناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.SC) گرايش: فيزيولوژي جانوري عنوان: بررسي اثرات محافظت کبدي گياه کرفس بر سميّت القا شده توسط تترا کلريد کربن ادامه مطلب…

By 92, ago