مقالات و پایان نامه ها

b (1939)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش: حقوق خصوصي عنوان بررسي تاثير مسئوليت واردکنندگان خسارت بر زيان ديده استاد راهنما دكتر رحيم وكيل زاده نگارنده وجيهه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1940)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : روان شناسي (MA) گرايش : باليني موضوع: بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1941)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي – مسئوليت مدني پيمانکار ساختمان در نظام حقوقي ايران استاد راهنما : جناب آقاي دکتر عليرضا انتظاري نجف آبادي استاد مشاور: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1942)

دانشكده مهندسي گروه مهندسي كامپيوتر پاياننامه كارشناسي ارشد غني سازي محتواي آموزش الکترونيکي مبتني بر وب معنايي تهيه و تنظيم: علي شالفروش استاد راهنما: دکتر محسن کاهاني تابستان 1393 تقديم به: پدر و مادرم و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1943)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت- گروه مديريت بازرگاني پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: “بازرگاني داخلي” عنوان: بررسي و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر ريسك اعتباري و ارائه راهكارهاي كاهش آن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1944)

دانشكده مهندسي گروه مهندسي كامپيوتر پاياننامه كارشناسي ارشد غني سازي محتواي آموزش الکترونيکي مبتني بر وب معنايي تهيه و تنظيم: علي شالفروش استاد راهنما: دکتر محسن کاهاني تابستان 1393 تقديم به: پدر و مادرم و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1936)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc گرايش :صنايع-صنايع موضوع : ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1937)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc گرايش :صنايع-صنايع موضوع : ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1938)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني ( M.A ) گرايش: بازاريابي عنوان ارزيابي پذيرش کيفيت خدمات الکترونيکي، رضايت و تمايلات مشتري درمطالعه ادامه مطلب…

By 92, ago