دانشگاه آزاد اسلامي
واحد کاشان
دانشکده علوم انساني
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته حسابداري
عنوان
ارزيابي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما
دکتر محمد سيراني
نگارنده
جواد ابوذري
شهريورماه 93
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس‌داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه و دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضا هيات علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي‌گرديم اصول زير را در انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
1- اصل حقيقت‌جويي: تلاش در راستاي پي‌جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان‌سازي حقيقت.
2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان، حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
3- اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.
4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و درنظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.
5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب‌داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار
6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت‌شكني.
8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت‌جويي از هرگونه رفتار غير حرفه‌اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌هاي غير علمي مي‌آلايند.
تعهدنامه اصالت پايان‌نامه
اينجانب ………………………………………………………دانش‌آموخـته مـقطـع كارشناسي ارشد ناپيــوسته در رشـــته ……………………………………………………….كه در تاريخ ………………………………از پايــان‌نامه خـود تحت عـــــنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با كسب نمره ………….و درجه ……………………………………دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:1- اين پايان‌نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام‌شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده‌‌ام.
2- اين پايان‌نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهش و فناوري واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي‌ام هيچ‌گونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام‌خانوادگي
…………………………………
تاريخ و امضاء
تاييد هيئت داوران جلسهي دفاع از پاياننامه
نام و نامخانوادگي دانشجو:جواد ابوذري
شماره دانشجويي:910626825
عنوان پاياننامه: ارزيابي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاريخ دفاع:31/06/1393
رشته:حسابداري
گرايش:عمومي
دانشکده:علوم انساني
رديفسمتنام و نام خانوادگيمرتبهدانشگاه تاريخ و امضاء1استاد راهنمادکتر سيراني2استاد مشاور3استاد داور داخليدکتر قدرتي4استاد داور خارجيدکترمهربان پور5استاد ناظر 6مدير گروه دکتر پناهيان
اين پايان نامه را ضمن تشکر و سپاس بيکران و در کمال افتخار و امتنان تقديم مي نمايم به:
محضر ارزشمند پدر و مادر عزيزم به خاطر همه ي تلاشهاي محبت آميز ي که در دوران مختلف زندگي ام انجام داده اند و بامهرباني چگونه زيستن را به من آموخته اند.
به همسر مهربانم که در تمام طول تحصيل همراه و همگام من بوده است .
به استادان فرزانه و فرهيخته اي که در راه کسب علم و معرفت مرا ياري نمودند .
تقديـر و تشکـر
شکر شايان نثار ايزد منان که توفيق را رفيق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از استاد فاضل و انديشمند جناب آقاي دکتر سيراني به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده اند ،کمال تشکر را دارم .
هم چنين از اساتيد داوران آقايان دکتر قدرتي و دکتر مهربان پور که قبول زحمت فرمودند و داوري اين تحقيق را بر عهده گرفتند،تشکر مي نمايم.
خدايا توفيق خدمتي سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفايي ايران کهن سال عنايت بفرما.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده
فصول پايان نامه2
فصل اول کليات تحقيق2
1- 1 مقدمه2
2-1 تشريح و بيان مساله3
3-1 ضرورت انجام تحقيق4
4-1 اهداف تحقيق5
5-1 پرسش هاي تحقيق6
6-1فرضيه‏هاي تحقيق6
7-1روش شناسي تحقيق7
8-1تعاريف عملياتي واژه ها7
فصل دوم: ادبيات تحقيق9
1-2 مقدمه9
2-2-مباني نظري9
1-2-2- گزارش مالي10
2-2-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي11
3-2-2 خصوصيات کيفي اطلاعات مالي12
4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالي13
3-2پيشينه موضوع و متغيرها14
1-3- 2 مباني نظري ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي14
2-3-2 به موقع بودن صورت هاي مالي20
3-3-2 نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام22
4-3-2نسبت نقدينگي23
5-3-2 مديريت بدهي25
6-3-2 مديريت دارايي25
7-3-2 نسبت سودآوري26
8-3-2 اهرم مالي28
9-3-2 اندازه شرکت29
4- 2 تحقيقات نظري30
5-2 پژوهش هاي پيشين32
1-5-2 تحقيقات خارجي32
2-5-2 تحقيقات داخلي43
3-5-2 خلاصه پژوهش هاي خارجي و داخلي47
6-2 مدل مفهومي تحقيق53
فصل سوم: روش شناسي تحقيق54
1-3مقدمه54
2-3روش کلي تحقيق55
3-3تعريف جامعه آماري56
4-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري و دليل انتخاب56
5-3روش گردآوري داده ها و کاربرد آن57
6-3 ابزار تحقيق و کاربردآن57
7-3روش هاي و ابزار تحليل داده ها58
8-3مدل تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها61
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق63
1-4مقدمه63
2-4 توصيف نمونه آماري63
3-4 توصيف يافته ها65
1-3- 4آمار توصيفي68
2-3-4آزمون نرمال بودن داده ها69
4-4 شناسايي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي70
5-4 ارزيابي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي72
6-4 رتبه بندي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي74
7-4 تعيين ساختار سلسله مراتبي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي76
8-4 جمع بندي76
فصل پنجم: خلاصه،نتيجه گيري و پيشنهادات79
1- 5 مقدمه79
2-5خلاصه يافته ها79
4-5نتيجه گيري82
5- 5 محدوديت هاي تحقيق83
6-5پيشنهاد هاي تحقيق84
منابع و مآخذ85
منابع فارسي85
منابع لاتين88
منابع اينترنتي90
چکيده لاتين

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-2- خلاصه پژوهش هاي خارجي و داخلي 47
جدول 1-3- متغير هاي پژوهش و مدل تحقيق آن 62
جدول 1-4 جدول نمونه هاي تصادفي جامعه آماري65
جدول 2-4- متغير هاي آمار توصيفي 68
جدول 3-4- نتايج آزمون نرمال داده ها 69
جدول 4-4- متغيرها و شاخص تحقيق 71
جدول 5-4- نتايج آزمون داده ها تحليل عاملي75
جدول 6-4- نتايج آزمون داده ها رتبه بندي فريدمن75
جدول 1-5- اطلاعات مربوط به تحقيقات داخلي گذشته جهت مقايسه 81
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 1-2- رابطه بين خصوصيات کيفي 19
شکل 2-2- مدل مفهومي تحقيق53
شکل 1-4- تحليل عاملي تاييدي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگري مالي (حالت استاندارد)73
شکل 2-4- تحليل عاملي تاييدي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش گري مالي (حالت معني داري) 74
چکيده
گزارش مالي براي پاسخگويي به نيازهاي تصميم گيرندگان ارائه مي شود. بر اين اساس، به موقع بودن به عنوان يکي از ويژگي هاي اطلاعات در گزارشگري مالي شناخته شده است. به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود براي انجام اين هدف، گزارش هاي مالي بايدبراي اطلاع رساني به موقع به تصميم گيرندگان در دسترس باشد .
هدف تحقيق حاضر ارزيابي و رتبه بندي و تعيين درجه اهميت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت هاي مالي که در اين تحقيق شامل ارزش بازار،نسبت نقدينگي ،مديريت دارايي،مديريت بدهي،اهرم مالي ،اندازه شرکت وسودآوري مي باشد.
به منظور انجام پژوهش،صورت هاي مالي 113 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال مالي 1381تا 1391 که با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده 80 شرکت انتخاب شده، مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق ازروش آمار توصيفي براي طبقه بندي و تفسير داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون هاي کلموگروف-اسميرنف و شاپيرو – ويلک، نرمال بودن توزيع متغيرها آزمون گرديدو نتايج نشان داد که داده ها نرمال مي باشند.سپس از آزمون تحليل عاملي و آزمون رتبه بندي فريدمن براي ارزيابي و رتبه بندي وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتايج نشان داد که تمامي متغير ها در به موقع بودن صورت هاي ماي تاثير مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثير منفي دارد، نسبت نقدينگي به عنوان بيشترين تاثير و درجه اهميت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترين تاثير ودرجه اهميت شناخته شدند.
کليدهاي واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدينگي، مديريت دارايي ،مديريت بدهي،اندازه شرکت ، سودآوري،تحليل عاملي
فصل اول
کليات تحقيق
فصول پايان نامه
فصل اول کليات تحقيق
1- 1 مقدمه
به موقع بودن يکي از خصايص مربوط بودن اطلاعات و به معناي آن است که اطلاعات مالي زماني در اختيار استفاده کنندگان قرار بگيرد که فرصت اتخاذ تصميم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر براي آنان وجود داشته باشد.به عبارت ديگر ، اطلاعات مالي بايد بيش از سپري شدن زماني که استفاده کنندگان مي توانند بر مبناي آن اطلاعات د اوري و تصميم گيري نماينددر اختيار آنها گذاشته شود.
ازآنجا که اطلاعات مالي نسبت به گذشت زمان بسيار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندي خود را در تصميم گيري از دست مي دهند بنابراين ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاريخ وقوع رويداد هاي مربوط نزديکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق اين موضوع در گزارشري مالي نزديک بودن زمان ارائه گزارش به تاريخ پايان دوره مالي است.
اعضاي هيات تدوين کننده استاندارد هاي حسابداري در سر تاسر جهان تعيين کردند که به موقع بودن يکي از مهمترين ويژگي هاي کيفي اطلاعات مالي افشاء شد بوسيله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداري بايد ويژگي هاي کيفي ضروري کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابليت مقايسه داشتن را به منظور مفيد بودن ،دارا باشد.قسمت عمده اي از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقايسه و قابل اتکا باشد آن براي انواع عاملين اقتصادي بي فايده است اگر آن براي تصميم گيري دير افشا ء شود .با توجه به اهميت اين موضوع ،کميته استاندارد هاي حسابداري بين المللي (IASC ) ،به موقع بودن را در ميان مشخصه هاي مهم اطلاعات مالي در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند. وبا اين واقعيت که تهيه اطلاعات قابل اتکا زمان مي برد اينجا يک انتخاب بين به موقع بودن و قابليت اتکا بوجود مي آيد.قوانين و مقررات اوراق بهادار در بيشتر کشورها با علم به اين مسئله ،با توجه به اين که آنها بر روي انتشار اطلاات مالي توسط شرکت هاي عمومي محدوديت هاي زماني اعلام مي کنند اما زمان کافي براي تهيه اطلاعات قابل اتکا را در اختيار شرکتها قرار مي دهند.علرغم اهميت قائل شده براي به موقع بودن توسط هم تدوين کنندگان استاندارد و هم تنظيم کنندگان قوانين اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اينجا تحقيقات نسبت کمي بر رو اين مشخصه صورت گرفته است.
در انجام هر پژوهشي يکي از مهمترين بخشها، ارائه طرح تحقيق (کليات) مناسب ميباشد. در اين فصل سعي شده تا با بيان قسمتهاي مختلف مطالعه انجام شده، طرحي از آن ارائه گردد. بدين منظور، باتوجه به اينکه به موقع بودن گزارش مالي در بازار هاي مالي بسيار مورد توجه قرار گرفته است، در اين پژوهش به رتبه بندي و تعيين درجه اهميت آن پرداخته مي شود.
2-1 تشريح و بيان مساله
مبناي تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار سرمايه، اطلاعاتي است كه در دوره هاي زماني مشخص شده از سوي شركت ها در بازار سرمايه منتشر مي گرد اما اين اطلاعات تنها زماني مثمر ثمر هستند كه در زمان مناسب گزارش شوند. به بياني ديگر،تصميم هاي مالي و اقتصادي استفاده كنندگان گزارش هاي مالي به نحو قابل ملاحظهاي تحت تأثير ارزش زماني اطلاعات قرار دارد. ارزش اطلاعات با افزايش تأخير در انتشار گزارش هاي مالي كاهش مي يابد. سرمايه گذاران در پايان دوره مالي به شدت نيازمند اطلاعات هستند تا بتوانند در خصوص سرمايه گذاري خود پيش بيني و تصميم گيري نمايند. سودمندي، اثربخشي و اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده كنندگان، به سرعت گزارشگري مالي بستگي دارد (جوشي 2005) .به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود.
سرعت گزارشگري، به معناي ميزان تأخير زماني در ارائه گزارش هاي مالي شركت ها بايد مورد توجه ويژه تهيه كنندگان گزارش هاي مالي باشد.سودمندي صورت هاي مالي در صورتي که آن ها در يک دوره ي منطقي بعد از تاريخ گزارش آماده نباشد از بين مي رود.يک شرکت بايد در موقعيتي باشد که صورت هاي مالي خود را به موقع افشا کند. به موقع بودن گزارش هاي مالي،يكي از مهمترين اركان كيفيت ارائه اطلاعات مالي شركت هاست، چرا كه بهنگام بودن اطلاعات است كه مي تواند به استفاده بهتر و مفيدتر استفاده كنندگان اطلاعاتي منجر بشود كه محصول نهايي سيستم حسابداري مخابره مي كند
منظور از اين تحقيق تعيين عواملي که سبب کوتاه تر شدن و به موقع تر کردن مدت زمان تهيه صورت ها ي مالي مي باشد. لذا دراين پژوهش به رابطه ي بين به موقع بودن گزارش هاي مالي شرکت و متغيرهاي مرتبط با نسبت هاي حسابداري در بورس تهران پرداخته مي شود. پس سوال اصلي تحقيق عبارت است از: چه عواملي بر به موقع بودن گزارش مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و ترتيب و ميزان اهميت هر عامل چگونه است ؟
3-1 ضرورت انجام تحقيق
انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود و به ارزشيابي و قيمت گذاري اوراق بهادار جذب سرمايه و حفظ اعتماد سرمايه گذاران در بازارهاي سرمايه كمك مي كند در مقابل، دسترسي نداشتن به اطلاعات دقيق و به موقع باعث ناكارايي بازار افزايش ابهام در تصميم گيري و كاهش مربوط بودن گزارش هاي مالي و محتواي اطلاعاتي آنها مي شود تأخير در انتشار اطلاعات مالي مي تواند منجر به مشکلات قيمت گذاري اوراق بهادار و بي عدالتي در ميان سرمايه گذاراني شود كه امکان دسترسي برابر به اطلاعات مهم را ندارند. قانون گذاران قبل از آن كه بتوانند قانون مؤثري براي كاهش فاصله زماني گزارشگري وضع نمايند، بايد دلايل اصلي اين مسئله را دريابند. لذا بر آن شديم تا عوامل موثر بر به موقع بودن صورت هاي مالي را در اين تحقيق تعيين نماييم.
در اين تحقيق تلاش شده است ،که با شناسايي عوامل موثر وتعيين درجه اهميت آنها در به موقع بودن گزارش مالي به تهيه کنندگان صورت هاي مالي کمک کند که با در نظر گرفتن اين عوامل بتوانند گزارشات مالي خود را به موقع به استفاد کنندگان ارائه کنند.
هيچ تحقيق داخلي تا کنون به بررسي شناسايي عوامل موثر به موقع بودن گزارش هاي مالي شرکتها و رتبه بندي اين عوامل را بر اساس شيوه ي تحليل عاملي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران نپرداخته است.
لازم به ذکر است که کليه ي پژوهشهاي انجام پذيرفته در باره ي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي،با استفاده از رگرسيون و همبستگي آزمون شده اند،و در اين پايان نامه براي اولين بار به شناسايي و دسته بندي و در نهايت اولويت بندي جامع عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي از طريق مدل رتبه بندي فريدمن در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازيم.فلذا اين موضوع بدين شکل اولين بار در اين تحقيق صورت مي گيرد.
اين تحقيق به نوبه خود از نظر قلمرو مکاني و زماني بديع به حساب مي آيد و علي الخصوص از آنجا که تا کنون تحقيق جامعي که به شناسائي، دسته‌بندي، ارزيابي درجه اهميت و رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد يافت نگرديد، تحقيق حاضر مي‌تواند جديد باشد. در ضمن به‌کارگيري تکنيک‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره براي رتبه‌بندي اين عوامل به نوآوري اين تحقيق کمک مي‌نمايد.
4-1 اهداف تحقيق
هدف اصلي
شناسائي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعي
1- شناسايي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
2- رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
3- ارزيابي درجه اهميت عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
هدف كاربردي
کاربران مستقيم شامل سازمان بورس اوراق بهادار ، سرمايه گذاران و سهامداران مي باشند و کاربران غيرمستقيم شامل محققين و دانشجويان علاقمند به اجراي تحقيقات مشابه و ساير استفاده کنندگان صورت هاي مالي مي باشند.
5-1 پرسش هاي تحقيق
محقق در اين تحقيق سعي دارد به اين سوال اساسي پاسخ دهد که رتبه بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران چه نتايجي در بر دارد؟
همچنين محقق قصد دارد به اين سوالات فرعي زير پاسخ دهد:
1- عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدام است؟
2- درجه اهميت هر کدام از عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به چه ميزان است؟
3- ترتيب اهميت عوامل موثر بر سرعت گزارش مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدام است؟
6-1فرضيه‏هاي تحقيق
فرضيه اصلي :
مهم ترين عوامل موثر بر به موقع بودن صورت هاي مالي ارزش بازار، نقدينگي، مديريت دارايي، مديريت بدهي، سود آوري، ريسک مالي و اندازه شرکت مي باشند.
1- عوامل موثر بر به موقع بودن صورت هاي مالي ارزش بازار، نقدينگي، مديريت دارايي، مديريت بدهي، سود آوري، ريسک مالي و اندازه شرکت مي باشند
2- تاثير عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران متفاوت است.
3- موثرترين عامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي نقدينگي مي باشد.
7-1روش شناسي تحقيق
به طور خلاصه تحقيق برمبناي طرح تحقيق پس رويدادي،برمبنابي هدف توسعه اي کاربردي و بر مبناي استنتاج روش استقرايي(تحليلي) که ازنمونه گيري تصادفي ساده برا تعميم نتايج به جامعه استفاده مي شود.
اين تحقيق از لحاظ نحوه جمع آوري داده ها از نوع توصيفي(غير آزمايشي)و از شاخه همبستگي و از لحاظ هدف کاربردي مي باشد. همچنين از آنجا که اين نوشتار به توصيف آنچه که هست يا توصيف شرايط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصيه خاص) و با توجه به آن که قضاوتهاي ارزشي در اين تحقيق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقيقات توصيفي حسابداري به شمار مي رود. همچنين تحقيق حاضر به لحاظ معرفت شناسي از نوع تجربه گرا،سيستم استدلال آن استقرايي و به لحاظ نوع مطالعه کتابخانه اي مي باشد و به لحاظ تحليل آماري،اين پژوهش از تحليل عاملي و تحليل فريدمن و آزمون کلموگروف – اسميرنف استفاده خواهد نمود.به طور خلاصه تحقيق برمبناي طرح تحقيق پس رويدادي،برمبنابي هدف توسعه اي کاربردي و بر مبناي استنتاج روش استقرايي(تحليلي) که ازنمونه گيري تصادفي ساده برا تعميم نتايج به جامعه استفاده مي شود.
8-1تعاريف عملياتي واژه ها
به موقع بودن:در دسترس بودن اطلاعات براي تصميم گيري قبل از اينكه تأثيرگذاري آن بر تصميم ها از بين برود.
نسبت سودآوري:ميزان موفقيت شرکت در تحصيل بازده خالص فروش و سرمايه گذاري را نشان ميدهد
نرخ بازده دارايي ها:رابطه بين حجم دارايي ها شرکت و سود را تعيين مي کند.
اهرم مالي:مقصود از اهرم مالي ،ريسک ناشي از استفاده از بدهي است که تحت عنوان اهرم مالي معرفي مي شود که از تقسيم بدهي به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.
اندازه شرکت: به معناي لگاريتم طبيعي كل دارايي ها
فصل دوم
ادبيات تحقيق
فصل دوم: ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
پاسخگويي كه خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در سطوح مختلف ملي و بنگاههاي تجاري مطرح است. مديران در مقابل سرمايه گذاران،اعتبار دهندگان و ساير اشخاص ذينفع ، موظفند از طريق ارائه اطلاعات به موقع ، شفاف و قابل اعتماد ، آنها را در جريان نحوه بكارگيري منابع اقتصادي و نتايج عمليات واحد تجاري قرار داده و امكان تصميم گيري و قضاوت منطقي را براي آنها فراهم سازند(نيکخواهآزاد، 1379). اتخاذ تصميمات معقول اقتصادي و تخصيص بهينه منابع محدود و كمياب به سوي فعاليت هاي برتر بدون وجود اطلاعات به موقع، معتبر و قابل اتكا ، امكان پذير نيست .
بيانيه شماره 2 مفاهيم حسابداري هيأت استانداردهاي حسابداري مالي، بهنگام بودن اطلاعات را يكي از اركان مربو ط بودن اطلاعات مالي مي داند وآن را چنين تعريف مي كند: “در دسترس بودن اطلاعات براي تصميم گيري قبل از اينكه تأثير گذاري آن بر تصميم ها از بين برود. (فاسترجورج1،1986)
به موقع بودن يكي از مهم ترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي محسوب مي شود به موقع بودن به اين مفهوم است كه اطلاعات بايد در كوتاه ترين زمان و به سريع ترين شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگيرد. هر چه فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي واحدهاي تجاري كوتاه تر باشد، سودمندي حاصل از صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه واحدهاي تجاري افزايش مي يابد . افزايش فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهي از استفاده كنندگان و به زيان سايرين را افزايش مي دهد.
2-2-مباني نظري
1-2-2- گزارش مالي
صورت هاي مالي مجموعه اي است از صورت هاي مجزا و در عين حال مرتبط بايکديگر که اساسا وضيعت مالي و نتايج عمليات يک واحد اقتصادي را نشان مي دهد . گزارشهاي مالي که بخش محوري آنرا صورت هاي مالي تشکيل مي دهد ، محصول گزارشگري مالي و عمده ترين وسيله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادي است.اما گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورت هاي مالي نيست بلکه ساير طرق ارائه وتفسير اطلاعات را که به طور مستقيم يا غير مستقيم با اطلاعات مالي حاصل از پردازش اطلاعات توسط سيستم حسابداري ارتباط دارد در بر مي گيرد .در گزارشهاي مالي ، اطلاعاتي که بنابر الزامات قانوني يا عرف ، افشاي آنها ضروري است و يا اطلاعاتي که مديرت يک واحد اقتصادي آگاهي از آن را براي اشخاص ذيحق ، ذينفع و ذيعلاقه به امور آن واحد لازم مي داند ، ارائه مي شود . هر گزارشي که مشتمل بر صورت هاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورت هاي مالي تشکيل دهد يا متکي و منضم به صورت هاي مالي باشد ،گزارش مالي محسوب مي شود(مفاهيم نظري گزارشگري مالي ،1390).
صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌كنندگاني‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ در موقعيت‌ دريافت‌ گزارشهاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خاص‌ خود نيستند. صورتهاي‌ مالي‌ به طور جداگانه‌ يا همراه با ساير گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ مي‌شود. با افزايش پيچيدگي هاي عمليات واحد تجاري و رشد جامعه هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران خواسته هاي بيشتري براي اطلاعات مربوط تر و به موقع تر مي خواهند. سودمندي گزارش هاي منتشر شده شرکت بستگي به دقت و به موقع بودن صورت مالي بستگي دارد. به موقع بودن به عنوان يکي از ويژگي هاي کيفي و يا ويژگي هاي اطلاعات مفيد و يا افشاي مربوطه شده براي اولين بار توسط انجمن حسابداري آمريکا در نظر گرفته شده است(AAA، 1954 و 1957).
2-2-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي
يک شرکت بايد در يک موقعيت باشد که بتواند صورت هاي مالي خود را به موقع ارائه کند. عوامل در حال اجرا مانند پيچيدگي عمليات واحد مورد رسيدگي و بيشتر مهلت هاي خاصي که با قانون و مقررات بسياري ازحوزه قضايي سر کار دارد، دليل کافي براي عدم گزارش به موقع صورت هاي مالي نيست.
صورتهاي مالي يک نماينده ساختاري از وضعيت مالي و عملکرد مالي واحد تجاري است. هدف از صورتهاي مالي ارائه اطلاعات در مورد موقعيت مالي، عملکرد مالي و جريان هاي نقدي از يک واحد تجاري است که براي طيف گسترده اي از استفاده کنندگان در تصميم گيري هاي اقتصادي مفيد است. صورتهاي مالي همچنين نتايج حاصل از نظارت مديريت از منابع واگذار به آنها را نشان مي دهد.
چارچوب مفهومي گزارشگري مالي استاندارد حسابداري بنگاه در سطح جهان (به عنوان مثال هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) و بين المللي حسابداري استاندارد انجمن (IASB)) به هنگام بودن را به عنوان يکي از ويژگي هاي که ارتباط اطلاعات حسابداري راتعيين مي کند، ،شناخته است. استفاده کنندگان نياز به اطلاعات به موقع دارند تا بتوانند به سرعت به بررسي و تصميم اينکه که آيا براي ارتکاب و يا ادامه به ارتکاب سرمايه خود در يک شرکت بگيرد.
تاخير در افشاي اطلاعات به موقع در بخش تهيه منجر به ناکارآمدي بيشتر بازار شود.(اسماعيل و چندلر2، 2004) سازمان تنظيم مقررات در سراسر جهان مجموعه قانوني از محدوديت حداکثر زمان که نياز به صدور صورت هاي مالي حسابرسي شده به سهامداران و ديگر استفاده کنندگان خارجي در شرکت هاي دولتي تدوين کرده که نهادهاي نظارتي را نگران کرده است.
مفاهيم نظري گزارشگري مالي مجموعه اي از يک سيستم يکپارچه و منسجم از اهداف و مباني مرتبط با يکديگر است که ماهيت، عملکرد و قلمر و حسابداري و گزارشگري مالي را مشخص مي کند و رهنمودي براي تدوين استانداردهاي حسابداري هماهنگ بشمار مي آيد. مفاهيم گزارشگري مالي، درك استفاده کنندگان مالي و اطمينان آنها به گزارشگري مالي را افزايش مي دهد. (کميته تدوين استانداردهاي حسابداري ،1390).
3-2-2 خصوصيات کيفي اطلاعات مالي
اغلب ما به طور تلويحي متکي به کيفيت اطلاعات حسابداري هستيم که در تصميم گيري از آنها استفاده مي کنيم.کميته تدوين استاندارد هاي حسابداري مالي ،هدف اصلي گزارشگري مالي را ارائه اطلاعات مالي براي تصميم گيري مفيد اقتصادي و تجاري معرفي کرد بنابراي هدف هاي گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب مي کند؛اطلاعاتي که گزارشگري مالي فراهم مي آورد از ويژگي هاي معيني برخوردار باشند تا در تصميم گيري سرمايه گذاريان واعتباردهندگان فعلي و بالقوه وساير استفاده کنندگان موثر واقع گردد ؛اين ويژگي ها را به عنوان ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري مي نامند.ويژگي هاي کيفي به خصوصياتي اطلاق مي شود که موجب مي گردد اطلاعات ارائه شده در صورت هاي مالي براي استفاده کنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي ،عملکرد مالي وانعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود.(مفاهيم نظري گزارشگري مالي ،1390).
برخورداري اطلاعات مالي از کليه ويژگي هاي کيفي همواره براي تصميم گيري هاي اقتصادي مفيد است.اما نظر به اينکه ويژگي هاي مختلف وبه خصوص ،دو ويژگي مربوط بودن و قابل اتکا بودن غالبا بايکديگر در تضاد هستند و تقويت يکي به بهاي تضعيف ديگري تمام مي شود،اطلاعات مالي نمي تواند به طور همزمان از کليه کيفيت ها در سطح بالايي برخوردار باشد و به همين دليل گروه هاي مختلف تصميم گيرنده بر حسب نوع تصميم گيري ،احراز ويژگي خاصي را در اولويت قرار مي دهند( کندي 3و همکاران ،1995)
خصوصيات کيفي به خصوصياتي اطلاق مي شود که موجب مي گردد اطلاعات ارائه شده در صورت هاي مالي براي استفاده کنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود. برخي خصوصيات کيفي به محتواي اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي و برخي ديگر به چگونگي ارائه اين اطلاعات مربوط مي شود.
حسابداري به عنوان فرآيند توليد اطلاعات، بايد اطلاعات قابل اتکايي در اختيار کاربران قرار دهد تا آنان را نسبت به وضعيت مالي و عملکرد واحدتجاري کاملا آگاه و در نهايت بستر مناسبي را براي تصميم گيري در اختيار آنان قرار دهد براي اينکه اطلاعات قابل اتکا باشند نيز بايد کامل بوده، بي طرفانه و محتاطانه و بياني صادقانه و با رعايت رجحان محتوا بر شکل تهيه و ارائه شوند )اعتمادي و يارمحمدي، 1382)
4-2-2 اطلاعات و اطلاعات مالي
معناي اطلاعات در هر سازمان،بسيار فراتراز چيزي است كه تصور مي شود. اطلاعات دادهاي است كه داراي شکل و ساختاربوده و سازمان يافته مي باشد و متضمن انتقال و دريافت آگاهي و دانش است. اطلاعات گزينه هاي جديد را آشكار مي سازد يا موجب حذف گزينه نامربوط و ضعيف مي گردد و سرانجام افراد را تحت تأثير قرار مي دهد و آنها را برمي انگيزاند.اطلاعات شامل داده ها، تصاوير، اسناد و متون هستند كه غالباً به نحوي پيچيده و در هم تنيده شد ه اند، اما در بافتي با معني و سازمان يافته جاي دارند. اصطلاح “داده ها”معمولاً به معناي اجزاي تشكيل دهنده اطلاعات به كارمي رود. با اين همه به خاطر داشتن يك نكته داراي اهميت است كه اطلاعات معنايي به مراتب وسيعتر ارقام دارد )غلامزاده و فتحي، 1377).
اطلاعات عبارت است از داد ه پردازش شده اي كه گيرنده پيام آن را تفسير و درك كند. بايد توجه داشت كه شخصي كه اطلاعات را مي فرستد، آن را تغيير شكل مي دهد،از آنجا كه فرآيند تفكر و فهم افراد متفاوت است، لذا پيام مي تواند معاني مختلفي داشته باشد. براي تبديل داد هها به اطلاعات، بايد داده ها تحليل،خلاصه ياقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید