مقالات و پایان نامه ها

b (1939)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش: حقوق خصوصي عنوان بررسي تاثير مسئوليت واردکنندگان خسارت بر زيان ديده استاد راهنما دكتر رحيم وكيل زاده نگارنده وجيهه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1938)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني ( M.A ) گرايش: بازاريابي عنوان ارزيابي پذيرش کيفيت خدمات الکترونيکي، رضايت و تمايلات مشتري درمطالعه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1937)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc گرايش :صنايع-صنايع موضوع : ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1936)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc گرايش :صنايع-صنايع موضوع : ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1935)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc گرايش :صنايع-صنايع موضوع : ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1934)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: بررسي عوامل کليدي موثر بر موفقيت توسعه محصولات جديد (مورد مطالعه شرکت هاي فرش آران و بيدگل) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1933)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه دانشکده فني و مهندسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (Sc..M) رشته: مهندسي عمران گرايش: سازه عنوان بررسي عملكرد و رفتار قابهاي بتن آرمه با جداسازهاي لرزه‌اي استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1932)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي ارائه مدل رياضي براي تخصيص فضاي قفسه کالا در محيط فازي اساتيد راهنما : دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1931)

دانشکده مديريت شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي نگارش: علي رامز استاد راهنما: دکتر محمد حقيقي استاد مشاور: دکتر محمود فيروزيان پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در ادامه مطلب…

By 92, ago