پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (2087)

انحراف معیار نامطلوب: به وسیله جذر واریانس نامطلوب محاسبه می گردد.واریانس مطلوب: ریسک به وسیله واریانس داده های مطلوب محاسبه می گردد.Ovar=E[max{(R_i-μ_i ),0}^2 ] (1-4) متغیر کنترلی متغیر های کنترلی، متغیرهایی هستند که بر متغیر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (2085)

1-8-7حاکمیت شرکتی171-8-8هیئت‌مدیره171-8-8-1 رئیس هیئت‌مدیره181-8-8-2 اعضای موظف هیئت‌مدیره181-8-8-3 اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره181-9روش‌شناسی تحقیق181-10دوره زمانی تحقیق261-11قلمرو مکانی تحقیق26 سایت منبع 1-12قلمرو موضوعی تحقیق261-13جامعه و نمونه دادها261-14روش گردآوری و آماده سازی داده‌ها271-15روش تجزیه و تحلیل داده‌ها271-16خلاصه مطالب فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2084)

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….61-6-1- نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………..61-6-2- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..61-6-3- ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….71-6-4- ابزار تجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………7 متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها…………………………………………………………………………………..71-7-1- متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….71-7-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………….71-7-1-2. مدل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1944)

دانشكده مهندسي گروه مهندسي كامپيوتر پاياننامه كارشناسي ارشد غني سازي محتواي آموزش الکترونيکي مبتني بر وب معنايي تهيه و تنظيم: علي شالفروش استاد راهنما: دکتر محسن کاهاني تابستان 1393 تقديم به: پدر و مادرم و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1943)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت- گروه مديريت بازرگاني پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: “بازرگاني داخلي” عنوان: بررسي و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر ريسك اعتباري و ارائه راهكارهاي كاهش آن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1942)

دانشكده مهندسي گروه مهندسي كامپيوتر پاياننامه كارشناسي ارشد غني سازي محتواي آموزش الکترونيکي مبتني بر وب معنايي تهيه و تنظيم: علي شالفروش استاد راهنما: دکتر محسن کاهاني تابستان 1393 تقديم به: پدر و مادرم و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1941)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي – مسئوليت مدني پيمانکار ساختمان در نظام حقوقي ايران استاد راهنما : جناب آقاي دکتر عليرضا انتظاري نجف آبادي استاد مشاور: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1940)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : روان شناسي (MA) گرايش : باليني موضوع: بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با گرايش به مواد مخدر در دانشجويان ادامه مطلب…

By 92, ago